KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU - 1    
      Oturum Başkanları: Mehmet Onur Gül, Alper Parlakgümüş    
     
      Acil şartlarda opere edilen kolorektal kanserli hastalarda uzun dönem sağkalıma etki eden faktörler   Ufuk Mete Yıldız
     
      Rektum kanseri sfinkter koruyucu cerrahide ultrayakın cerrahi sınır: Tek merkez deneyim   Volkan Tümay
     
      Sağ kolon tümörlerinde komplete mezokolik eksizyon ile konvansiyonel hemikolektomi tekniği karşılaştırması : Tek merkez erken dönem sonuçlarımız   Osman Serhat Güner
     
      Acil ve Elektif Olarak Açılan Stomaların Komplikasyonlarının Karşılaştırılması   Ömer Faruk Kandaz
     
      Akut apandisit tanısında nötrofil/lenfosit oranının prediktif değeri yaşa göre değişiyor mu ?   Şadi İsaoğulları
     
      Anal Stenoz Önlenebilir mi?   Yahya Çelik
     
      Apandisitin BT bulgularının duyarlılığı ve özgüllüğü: 200 apendiks BT muayenesi deneyimi   Yasemin Altıntaş
     
      Duedonal İnflamasyon ve Gastrik Helicobacter pylori İnfeksiyonu Reflü Özofajit Gelişimi İle İlişkili mi?   Serkan Yalaki
     
      Elektif Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Tek Hekim Deneyimi: Endikasyonlar ve İlgili Branşlar   Ramazan Sarı
           
      KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU - 2    
      Oturum Başkanları: Turgut Karaca, İbrahim Büyükdereli    
     
      Gaitada Gizli Kan Pozitif Olan Taramalarda Kolonoskopi ve Gastroskopi Sonuçlarının Analizi   Ramazan Sarı
     
      Gastrik Kanserde Lenf Nodu Metastaz Davranışları   Batuhan Halit Demir
     
      Hemoroidektomi Sonrası Gelişen Anal Stenozda 'Diamond Flep Anoplasti' Deneyimimiz   Ufuk Arslan
     
      İki Farklı Hemoroidektomi Tekniğinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Karşılaştırılması   Ramazan Sarı
     
      İntraabdominal Schwannomalar:tek merkez cerrahi deneyimi   Uğur Topal
     
      Karaciğer Kist Hidatik (KKH) Hastalığında Laparoskopik Cerrahi Uygunmudur? Retrospektif Klinik Çalışma   Feyzi Kurt
     
      Kliniğimizde Gastroözofageal Reflü Hastalığına Güncel Yaklaşımın ve Uygulanan Anti-Reflü Cerrahisinin Sonuçlarının Değerlendirmesi   Ramazan Sarı
     
      Kolerektal kanserlerde tümör boyutu ve çıkartılan toplam barsak uzunluğunun tümör boyutuna oranı(TMr ) prognostik faktörmüdür?   Mehmet Akif Üstüner
     
      Kolorektal Anastomoz Darlıklarına Yaklaşım   Murat Alkan
     
      Komplike akut batında tedavi olarak acil ileostomi deneyimimiz   Mehmet Gökçeimam
     
      KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU - 3    
      Oturum Başkanları: Kubilay Dalcı, Bülent Belevi    
     
      Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlarımız   Mutlu Şahin
     
      Mezenter İskemide Mortaliteye Etkili Olan Faktörler   Can Uç
     
      Multiple cerrahi geçiren nüks pilonidal sinüs olgularında cerrahi   Mehmet Onur Gül
     
      Nissen fundoplikasyonu sonrası nüksün önlenmesinde ağ şeklinin önemi   Mehmet Bayrak
     
      Nötrofil / Lenfosit Oranının Cerrahi tedavi uygulanan Kolorektal Kanserli Hastalarda postoperatif komplikasyonları ve prognozu öngörebilmedeki klinik değeri   Uğur Topal
     
      Obstrüktif Sol Kolon ve Rektum Kanserinde Ameliyat Öncesi Köprüleme ya da Palyasyon Amaçlı Endoskopik Stent Uygulaması   Önder Altın
     
      Özefagus Kanserinin Cerrahi TedavisindeDeneyimimiz: 38 Olgunun Analizi   Özgün Cevdet Köse
     
      Özofagus Anastomoz Kaçaklarının Kolonik Kendiliğinden Genişletilebilen Metal Stentlerle Tedavisi: Klinik Sonuçlarımız   Önder Altın
       
      KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU - 4    
      Oturum Başkanları: Gökhan Sarıtaş, İlyas Başkonuş    
     
      Özofagus Tümörlerinde Cerrahi Deneyimimiz: İlk 9 Olgunun Analizi   Murat Kalın
     
      Pankreatikoduodenektomi ameliyatında R0 cerrahi sınır sağlanması için frozen çalışılması gerekli midir?   Orhan Aras
     
      Peptik Ülser Perforasyonlarında Acil Laparoskopik Cerrahi   Mehmet Tolga Kafadar
     
      Periampuller bölge adenokarsinomlarında 10 yıllık pankreatikoduodenektomi sonuçlarımız   Zeynel Abidin Taş
     
      Primer mezenterik fibromatozis: Tek merkez deneyimi   Zafer Teke
     
      Rektal rezeksiyon yapılan hastalarda loop ileostomi kapatılması sonrasında erken postoperatif intestinal obstruksiyon için risk faktörleri   Aydın Aktaş
     
      Rektum cerrahisi sonrası saptırıcı ileostominin erken kapatılması: Kolorektal cerrah deneyimi   Önder Karabay
     
      Rektum Kanseri Nedeniyle Low Anterior Rezeksiyon Sonrası Anastomoz Kaçağında Endosponge Tedavisinin etkinliği: Klinik Sonuçlarımız   Selçuk Kaya
     
      Abdominal Paragangliomalar: Tek Merkez Deneyimi   Zafer Teke
     
      Serum ürik asit Düzeyi(SUA) Kolon kanserinde prognostik bir faktörmüdür?   Mehmet Akif Üstüner
     
      Sfinkter Koruyucu İntersfinkterik Fistül Trakt Ligasyonu (LIFT) ile Standard Fistülotomi Yöntemlerinin Perianal Fistül Tedavisindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması: Prospektif Karşılaştırmalı Çalışma   Erkan Yardımcı
     
      The Follow-Up Importance of Diverting Ileostomy   Yüksel Altınel
     
      Safra Kesesi Polipleri: Malignite Riskini Etkileyen Faktörler Nelerdir? Tek Merkez Deneyimi   Abdullah Şenlikci
     
      KLİNİK ÇALIŞMALAR OTURUMU - 5    
      Oturum Başkanları: Osman Erdoğan, İsmail Cem Eray    
     
      Sol taraflı divertikuler hastalık için yapılan robotik cerrahide staplersiz anastomoz: bir pilot çalışma   Hakan Seyit
     
      Splenektomili Ratlarda Probiyotiklerin Sistemik ve İntestinal Mukozal İmmünite Üzerine Etkisi   Mutlu Şahin
     
      Tekli antiplatelet kullanan hastalarda üst gis endoskopik biyopsinin kanamaya etkisi   Hilmi Bozkurt
     
      Tersiyer bir merkezde gastroskopi ünitesinde geriatrik hastalarda ameliyathane dışı anestezi deneyimlerimiz: retrospektif çalışma   Aziz Arı
     
      Türkiye'den Elde Edilen Bağırsak Mikrobiyomu Örneklerine Ait Enterotip Karakteristiği Ve Mikrobiyota İlişkili Fenotip Korelasyonları   Mehmet Hora
     
      Uzun Süreli Diyet Alışkanlıklarının Bağırsak Mikrobiyota Çeşitliliği Üzerine Etkisi   Merve Çapaş
     
      Üst Gastro İntestinal Sistemde Tıkanıklığa Yol Açan Malign Kitle Nedeniyle Cerrahi Beslenme Enterostomisi Uygulanan Hastaların Analizi   Ümit Turan
     
      Üst Gastrointestinal Sistem Leiomyomlarının İleri Endoskopik Rezeksiyonunda Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi: Klinikopatolojik Özellikler   Ayşe Armutlu
     
      Üst gastrointestinal yerleşimli lipomların insidans belirlenmesi; tek merkezli retrospektif çalışma   Hakan Seyit
     
      Kolorektal Kanserlerde Laparoskopik Cerrahi Deneyimlerimiz   Fatih Arslan
     
      Sleeve Gastrektomi Sırasında Beklenmedik Subepitelyal Kitle: Gastrik Heterotopik Pankreas   Orçun Yalav